top of page

Informace související s ochranou osobních údajů (GDPR) e-shopu www.onesconcept.cz

 

I. Základní ustanovení

1. Společnost Moderní tržiště s.r.o., IČO: 06035311 se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274946 (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • e-mailovou adresu

 • telefonní číslo

 • adresu/sídlo 

2. Správce zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky kupujícího.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení. 

4. Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 

Email: jsme@onesconcept.cz

Telefon: +420777656452

 

II. Zákonný důvod, účel a doba zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje kupujícího je nutné zpracovat pro vyřízení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a správcem dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů lze za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Správce zpracovává osobní údaje také s ohledem na jeho oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu, tedy zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu– odhlásit. Uchování a zpracování osobních údajů lze za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4. V případě, že nedojde ze strany kupujícího k objednávce zboží a uzavření smlouvy, zpracovává správce osobní údaje kupujícího rovněž na základě souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů). Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Tento souhlas lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu– odhlásit. Uchování a zpracování osobních údajů lze za výše uvedeným účelem po dobu, než dojde k odvolání souhlasu, nejdéle 15 let, od udělení souhlasu.

5. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.onesconcept.cz užívá na této webové stránce soubory cookies, což jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

 • základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; a Google Analytics.

 

III. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Osobní údaje kupujícího pro správce zpracovává rovněž zpracovatel: společnost Ones design concept s.r.o., IČO: 19652062, se sídlem Újezd 600/1, Malá Strana, 150 00 Praha 52. 

2. Správce nemá osobu tzv. pověřence. 

3. Osobní údaje kupujícího nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

IV. Práva kupujícího

1. Za podmínek stanovených v Nařízení má kupující právo: 

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

 • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje kupujícího zpracováváme,

 • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, výmaz správce provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud má kupující za to, že byla jeho práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

2. V případě, že se kupující domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Informacemi souvisejícími s ochranou osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. Správce je oprávněn tyto Informace související s ochranou osobních údajů změnit. Novou verzi těchto Informací souvisejících s ochranou osobních údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách www.onesconcept.cz.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2022.

bottom of page